این اصطلاح بیانگر مشخصات و ویژگی های یک سیم میباشد و معمولا شامل یک جدول است که در آن ویژگی های سیم مثل: سایز سیم، قطر سیم، سطح مقطع ، وزن سیم در هر متر، مقدار مقاومت به ازای هر کیلومتر و مقدار مجاز جریان عبوری از سیم مشخص می شود.