02147768 شماره تماس

تلرانس

تلرانس به میزان تفاضل بزرگترین و کوچکترین اندازه ی مجاز یک مشخصه ی یک قطعه می گویند.در شرایط نامی مقدار مشخصه ی  یک قطعه ثابت است اما اگر شرایط تغییر کند مقدار آن مشخصه نیز تغییر می کند که به تفاضل این تغییرات تلرانس گفته می شود. تلرانس را رواداری یا خورند نیز می نامند.