02147768 شماره تماس

هیسترزیس

هیسترزیس یا همان پسماند وابستگی حالت یک سیستم به حالت گذشته اش را می گویند.سیستم هایی که دارای هیسترزیس هستند غیرخطی بوده و مدلسازی ریاضی بسیار سختی دارند . در فیزیک نیز پدیده ی هیسترزیس داریم که به دیرکرد تغییر شارمغناطیسی وقتی شدت میدان مغناطیسی تغییر می کند گفته می شود.