02147768 شماره تماس

duty cycle

نسبت زمان کاری ماشین به کل بازه ی زمانی را دوره ی کار ی یا duty cycle می گویند. برای مثال دوره ی کاری 70% یعنی دستگاه 70% مواقع روشن است و 30% مواقع خاموش می باشد. واحد متناسب با نوع کار می تواند ثانیه یا حتی روز باشد.