02147768 شماره تماس

pwm

Pulse Width Modulation یا pwm به فارسی مدولاسيون پهناي پالس است. pwm روشی برای کنترل ولتاژ می باشد. در PWM ولتاژ تولید شده ی خروجی از صفر تا مقدار ولتاژ مرجع تعیین شده تغییر می کند.