این پارامتر در آپ امپ ها سرعت تغییرات خروجی در زمان معین را مشخص میکند و  واحد آن به طور معمول ولت برمیکرو ثانیه خواهد بود. مثلا هنگامی که بیان می شود پارامتر SR (Slew Rate) یک آپ امپ 2V/uS  است به این معنی میباشد که حداکثر تغییرات خروجی در 1 میکرو ثانیه برابر 2 ولت خواهد بود.