جریان اشباع یا جریان نشتی یا جریان اشباع معکوس، جریانی است که در حالت بایاس معکوس از دیود و یا یک پیوند PN مثل پیوند بیس کلکتور ترانزیستور عبور می کند. مقدار این جریان با دما تغییر می کند و وابستگی کمی به ولتاژ معکوس هم دارد. اگر مقدار ولتاژ معکوس تا حدی زیاد شود که پیوند PN وارد ناحیه شکست خود شود مقدار این جریان به شدت افزایش پیدا می کند. مقدار این جریان در دمای اتاق بسیار کم و در حدود میکرو آمپر میباشد.