این اصطلاح برای ولتاژ DC ورودی و یا خروجی یک مدار استفاده می شود و بیانگر میزان تغییرات در سطح ولتاژ است که به صورت پیوسته تکرار می شود. یکی از علت های آن میتواند وجود مدارات سوئیچینگ در ورودی و یا خروجی باشد. میزان ریپل خروجی هر چقدر کمتر باشد یعنی ولتاژ به DC کامل نزدیک تر است و کیفیت ولتاژ DC بهتر میباشد. مقدار این ریپل را میتواند با قرار دادن خازن موازی کاهش داد ولی نمیتوان کاملا به صفر رساند.