جریانی است که هنگامی که یک المان الکترونیکی مثل یک دیود، تریستور یا یک ترانزیستور در حالت بایاس معکوس قرار میگیرید از خود عبور می دهد.هنگامی که دیود ، تریستور و یا ترانزیستور در حالت بایاس معکوس قرار می گیرد نباید از خود جریانی عبور دهد. ولی این حالت فقط در حالت ایده آل است و در دنیای واقعی مقار کمی جریان را از خود عبور می دهند که هر چه ولتاژ معکوس بیشتر شود مقدار آن بیشتر خواهد شد. این جریان می تواند با افزایش دما نیز زیاد شود. در کاربرد های عمومی این جریان مقدار بسیار کمی دارد و میتواند در طراحی ها صرف نظر شود.