Rail to Rail  اصطلاحیست که برای آپ امپ های با کیفیت به کار برده می شود و به این معنی است که سیگنال ورودی و یا خروجی آپ امپ میتواند تا مقدار کمی کمتر از سطح تغذیه آپ امپ تغییرات داشته باشد یا به عبارت دیگر افت ولتاژ در داخل آپ امپ بسیار کم خواهد بود.

در حالت ایده آل خروجی و یا ورودی یک آپ امپ میتواند از بالا تا تغذیه مثبت و از پایین تا تغذیه منفی تغییرات داشته باشد .مثلا فرض کنید که تغذیه مثبت برابر 10 ولت و تغذیه منفی برابر -10 ولت باشد. بنابراین خروجی و یا ورودی میتواند حداکثر تا ±10 ولت برسد.

در دنیای واقعی و غیر ایده آل بدلیل افت ولتاژ داخل آی سی اینطور نخواهد بود. مثلا در آپ امپ 741 این افت ولتاژ بین 1 تا 2 ولت خواهد بود.