پروتکل مجموعه ای از قوانین استاندارد است که به دستگاه های الکترونیکی اجازه ارتباط با یکدیگر را می دهد. این قوانین شامل نوع داده ای که باید ارسال شود، دستوراتی که برای ارسال یا دریافت داده باید ارسال شود و چگونگی تایید ارسال داده می شود.پروتکل را مانند یک زبان برای گفتگو در نظر بگیرید.هر زبان قواعد دستوری و لغات مخصوص به خود را دارد و اگر زبان صحبت کردن دو نفر یکی باشد می توانند به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند.به طور مشابه اگر دو دستگاه از پروتکل مشترکی برای گفتگو استفاده کنند، به راحتی و بدون توجه به شرکت سازنده دستگاه ها و یا نوع دستگاه ها می توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند چون قوانین پروتکل ها به صورت استاندارد بین همه دستگاه هایی که از آن پروتکل استفاده میکنند مشترک است.