02147768 شماره تماس

ترانزیستور


می توان گفت ترانزیستور مهم ترین قطعه در مدارات الکتریکی است که سه پایه B , J , T دارد که برای تقویت یا قطع و وصل سیگنال‌ها به کار می‌رود.با بوجودآمدن ترانزیستورها حجم کامپیوترها به شدت کاهش یافت.