02147768 شماره تماس

سلف


سلف یا القاگر یک قطعه ی منفعل است . وقتی جریان الکتریکی از آن عبور میکند انرژی الکتریکی در میدان مغناطیسی را ذخیره میکند. میدان مغناطیسی هنگام عبور جریان از آن، شار ∅ را تولید می کند. ویژگی القایی اش باعث میشود با جریان مخالفت کند و با L نمایش داده میشود.