02147768 شماره تماس

خازن


خازن قطعه ای است که بارالکتریکی و به طبع آن انرژی الکتریکی را در خود ذخیره میکند. همه ی خازن ها شامل حداقل دو هادی اند و توسط یک عایق، از هم جدا شده‌ اند. همچنین خازن ها بين ولتاژ و جريان، اختلاف فاز ايجاد مي کنند.