هیسترزیس یا همان پسماند وابستگی حالت یک سیستم به حالت گذشته اش را می  گویند. سیستم هایی که دارای هیسترزیس هستند غیر خطی بوده و مدلسازی ریاضی  بسیار سختی دارند. در فیزیک نیز پدیده ی هیسترزیس داریم که به دیرکرد تغییر شارمغناطیسی وقتی شدت میدان مغناطیسی تغییر می کند گفته می شود.