ورودی/خروجی های عمومی (General Purpose Input/Output) عباراتی است که در آی سی های دیجیتال به خصوص میکروکنترلرها استفاده می شود و بیانگر پایه هایی از آی سی است که برای ارتباط آی سی با دنیای بیرون تعبیه شده اند. این پایه ها میتوانند ورودی و یا خروجی تعریف شوند که در حالت ورودی میتوانند داده را از دنیای بیرون و از دیگر مدارات دریافت کنند و در حالت خروجی میتوانند داده را به صورت دیجیتال به دنیای بیرون و سایر مدارات منتقل کنند.