این اصلاح بیشتر در نوسان ساز ها و کریستال اسیلاتور ها استفاده می شود و بیانگر تغییرات فرکانس خروجی به علت شرایط خارجی مثل تغییرات دمای محیط ، تغییرات بار در خروجی و ... میباشد. پایداری فرکانسی به دو صورت ppm(Parts Per Million) و یا ppb(Parts Per Billion) بیان می شود که به به کمک فرمول زیر میتوان تغییرات را بدست آورد:

مثلا اگر یک اسیلاتور 1Mhz دارای پایداری فرکانسی 5 ppm باشد طبق رابطه بالا تغییرات فرکانسی آن 5 Hz خواهد بود.

گاهی اوقات پایداری فرکانسی به صورت درصد بیان می شود که میتوان به صورت زیرآن را تبدیل به ppm کرد:

0.01 % = 100 ppm | 0.005% = 50 ppm | 0.001 % = 10 ppm | 0.0001% = 1 ppm