مقدار ولتاژی است که نیاز است بین آند و کاتد یک دیود قرار گیرد تا دیود روشن شده و جریان را از خود عبور دهد. این یکی از پارامتر های مهم دیود است که باید مشخص باشد. فرض کنید که می خواهید یک سیگنالی را که مقدار آن کمتر از ولتاژ مستقیم یک دیود است را از یک دیود عبور دهید. در اینصورت چون مقدار سیگنال کمتر از ولتاژ مستقیم دیود است، دیود روشن نخواهد شد و در خروجی سیگنالی دریافت نخواهیم کرد.همچنین با دانستن این پارامتر و توان دیود می توان مقدار جریان مجاز عبوری از دیود را طبق رابطه V×I محاسبه کرد.این ولتاژ برای دیود های معمولی حدود 0.7v میباشد.