نرخ شکست عبارت است از یک مقدارتخمین زده شده که یک آیتم در یک زمان مشخص دچار اختلال و عدم کارکرد صحیح می شود. نرخ شکست را با لاندا(λ)  نشان می دهند. این یک مقدار محاسبه شده است که میزان اعتماد به یک محصول را مشخص می کند. این مقدار معمولا به صورت شکست (failure) به ازای هر میلیون ساعت و یا میلیارد ساعت خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک محصول نرخ شکست 2 در هر میلیون ساعت داشته باشد، یعنی پیش بینی شده است که در هر یک میلیون ساعت عملکرد آن محصول دو بار دچار اختلال خواهد شد.