نسبت زمان کاری ماشین به کل بازه ی زمانی را دوره ی کار ی یا duty cycle  می گویند. برای مثال دوره ی کاری 70% یعنی دستگاه 70% مواقع روشن است و 30%  مواقع خاموش می باشد. واحد متناسب با نوع کار می تواند ثانیه یا حتی روز  باشد.