به کم و زیاد کردن نور یک لامپ به وسیله کم و زیاد کردن انرژی منتقل شده به لامپ Diming می گویند. در لامپ های جریان مستقیم (DC) این کار توسط عملی به نام مدولاسیون عرض پالس (PWM) و درلامپ های جریان متناوب (AC) به وسیله کم و زیاد کردن انرژی به وسیله ابزاری که دیمر (Dimmer) نامیده می شود انجام می شود. در هر دو نوع، اینکار با تغییر دادن مقدار RMS ولتاژ داده شده به لامپ صورت می گیرد.