02147768 شماره تماس

دیود


دیود قطعه ای دوسره است که تنها از یک جهت جریان را از خود عبور میدهد.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی