02147768 شماره تماس

نیمه هادی


نیمه هادی عنصریست که رسانایی الکتریکی ای بین رسانا و عایق دارد. در واقع نیمه رساناست.کمی صبر کنید...