کاندِلا یکای شدت نور است. کاندِلا مقداری از نوراست که یک منبع روشنایی در یک جهت خاص از خود ساطع میکند. مقدار کاندِلا به مقدار زاویه تابش بستگی دارد و میزان فاصله از منبع نور تاثیری روی مقدار کاندِلا نخواهد داشت.به عنوان مثال میزان کاندِلا در فاصله یک متری از یک منبع نور برابر میزان کاندِلا در فاصله دو متری از همان منبع است. برای نمونه میزان کاندِلا یک منبع نور در زاویه تابش 10 درجه بیشتر خواهد بود از میزان آن برای زاویه 50  درجه شدت نور LED ها بر حسب میلی کاندِلا یا یک هزارم کاندِلا (mcd) سنجیده می شود.