این اصلاح معمولا در ارتباط دو سیستم یا وسیله مثل کامپیوتر ها با یکدیگر و یا با سایر اجزا به کار برده می شود و بیانگر میزان سرعتی است که داده بین دو وسیله تبادل می شود.واحد آن میتواند بیت بر ثانیه (bps)، کیلوبیت بر ثانیه (Kbps)، مگابیت بر ثانیه (Mbps)، بایت بر ثانیه (Bps)، کیلوبایت بر ثانیه (KBps) و یا مگابایت بر ثانیه (MBps) باشد.