تایمر watchdog  یا نگهبان به اختصار (WDT) تایمری است که به کار میکروکنترلر نظارت می کند و وظیفه ی نگهداری آن را بر عهده دارد. دارای یک اسیلاتور RC داخلی است که این اسیلاتور وقتی شمارش می کند و سرریز می شود میکروکنترلر را به صورت داخلی ریست می کند.

باید در مواردی به کار برده شود که امکان قفل تراشه وجود داشته باشد چون بعد از قفل کردن میکروکنترلر دیگر امکان ریست WDT وجود ندارد و به همین دلیل WDT شمارش را انجام داده و سر ریز می شود و میکروکنترلر را ریست میکند تا از قفل خارج شود. برنامه باید طوری پروگرم شود که در حین اجرا WDT مداوم قبل سر ریز شدن صفر شود.